top of page

+32 (0) 471 60 53 14

Gratis schatting

immo-b_vlaggen

Privacy policy Immo B

PRIVACYBESCHERMING

1 ALGEMEENHEDEN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de IMMO B bv, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Rijn 175 met BTW/KBO-nummer: (BE)0749.434.173 (hierna “IMMO B” of “wij”). Voor elke vraag in verband met dit handvest betreffende privacybescherming (hierna het “handvest”), kan u ons contacteren per brief verzonden aan het hierboven vermelde adres of per e-mail verzonden aan het volgende adres: info@immo-b.be.

Wij zijn bekommerd om het respect van uw privacy tijdens het gebruik van de website https://www.immo-b.be (hierna de “site”) en zijn ons bewust van het belang dat u hieraan hecht. Daarom verzamelen wij enkel persoonsgegevens die op u betrekking hebben op voorwaarde dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de doeleinden omschreven in dit handvest. Huidig handvest beoogt u op een volledige wijze te informeren omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen en omtrent het gebruik dat wij ervan maken.

Onder persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens”) verstaan wij iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon is identificeerbaar wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De verwerking van de persoonsgegevens, verzameld via de site is onderworpen aan het Belgisch recht. De verwerking is met name onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, met ingang van 25 mei 2018, aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (“GDPR”). Deze wetgevende teksten garanderen een specifieke bescherming aan elke gebruiker van de site (“u”) waarvan de persoonsgegevens zullen worden verwerkt door IMMO B naar aanleiding van het gebruik van de site. Huidig handvest is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgevende teksten.

2 DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u de site gebruikt, verzamelen en verwerken wij, volgens de modaliteiten en principes die hieronder worden omschreven, de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam, voornaam (en/of voornamen), postadres, e-mailadres, telefoonnummer en elke andere informatie die u aan ons bezorgt wanneer u het formulier tot aanmaak van uw persoonlijk profiel invult;

  • De beschrijving van uw goederen, uw voorkeuren, uw verzoeken om gedetailleerde beschrijvingen, uw transacties en elke andere informatie die u ons vrijwillig bezorgt wanneer u de site of onze diensten gebruikt;

  • Uw IP-adres, uw taalvoorkeuren, de pagina’s of onderdelen van de site die u bezoekt alsook andere informatie met betrekking tot uw navigatie. Bepaalde van deze informatie wordt verzameld middels cookies.

 

 

3 ONS GEBRUIK VAN DIE GEGEVENS

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

  1. U toe te laten de verschillende functionaliteiten van de site te gebruiken en u de gevraagde diensten aan te bieden, uw vragen of verzoeken te registreren en er gevolg aan te geven, alsook elk ander gebruik noodzakelijk teneinde uitvoering te kunnen geven aan het contract dat u afsluit met ons door gebruik te maken van onze site en onze diensten;

  2. U, met name per e-mail, informatie te bezorgen betreffende gelijksoortige producten en diensten die door IMMO B worden voorgesteld, op voorwaarde evenwel dat u daarmee heeft toegestemd;

  3. Gevolg te geven aan elk verzoek van een bevoegde autoriteit of ons in lijn te brengen met elke andere juridische or reglementaire verplichting waaraan wij zouden zijn onderworpen;

  4. Toezien op de beveiliging van de site, frauduleuze of illegale activiteiten of activiteiten in strijd met deze AGV voorkomen, opsporen en bestrijden, de gebruikers van de site of hun eigendommen beschermen. Dit hergebruik van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de veiligheid van onze site en onze diensten te verzekeren.

  5. Statistieken en/of marktanalyses te realiseren teneinde onze site en onze diensten te beheren en te verbeteren, evenwel door uitsluitend gebruik te maken van uw persoonsgegevens onder een geaggregeerde vorm die niet toelaat u direct te identificeren. Dit hergebruik van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de rendabiliteit en de groei van onze activiteiten te verzekeren, met respect voor uw individuele rechten en vrijheden, teneinde elk illegaal gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

4 GEBRUIK VAN « COOKIES »

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw toestel wanneer u de site bezoekt. Dit “cookie” laat niet toe om u direct te identificeren maar slaat op uw toestel informatie op met betrekking tot uw navigatie op de Site. Het cookie wordt vervolgens herkent bij elk volgend bezoek aan de site, of wanneer u een andere website bezoekt die dit cookie herkent. Het gebruik van een “cookie” laat toe om de toegang tot de Site te vereenvoudigen en de navigatie te optimaliseren. Het kan ook worden gebruikt om de voorstelling van de site te personaliseren voor elke bezoeker.

Door de site te gebruiken, aanvaardt u dat cookies zullen worden geïnstalleerd op uw computer, die de opslag toelaten van informaties betreffende met name de gekozen taal tijdens uw navigatie, en de delen van de site die u bezoekt. U aanvaardt eveneens dat wij ons vervolgens toegang verschaffen tot de gegevens die op deze wijze worden bewaard. Deze opslag of de toegang tot de opgeslagen informatie kan een verwerking van persoonsgegevens vormen, die dus wordt uitgevoerd in het licht van de hierboven in titel 3 uiteengezette doelstellingen. 

U kan in principe ons gebruik van de cookies beperken of verbieden door de instelling van uw webbrowser aan te passen. Het merendeel van de webbrowsers biedt met name de mogelijkheid om de cookies te wissen van de harde schijf van de computer, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing weer te geven wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, gelieve de instructies van uw webbrowser of van uw hulpscherm raad te plegen. Let op, bepaalde delen of functionaliteiten van de Site zouden onbeschikbaar kunnen worden of niet meer correct kunnen functioneren indien de cookies worden gewist of geblokkeerd.

5 BEVEILIGING EN DOORZENDING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

Wij zijn zeer aandachtig betreffende de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken erkende beveiligingsmethodes teneinde de beveiliging van de doorzending van uw persoonsgegevens van en naar onze site te garanderen.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden aan andere leden van IMMO B bv teneinde u informatie te bezorgen betreffende producten en diensten, gelijkaardig aan deze voorgesteld door IMMO B. Deze doorzending zal steeds plaatsvinden met uw toestemming.

Desgevallend kunnen wij al uw gegevens, of een deel ervan, aan derden doorzenden, wanneer wij hiertoe worden verplicht door een administratieve of gerechtelijke autoriteit, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens zijn op een intrinsieke wijze gelieerd aan de activiteit van onze site en kunnen dus worden doorgezonden aan een andere vennootschap in het geval dat wij het geheel of een gedeelte van onze activiteiten dienen te verkopen, over te dragen, te overhandigen of op enige andere wijze dienen over te dragen, of in het geval dat wij dienen te fusioneren met een andere vennootschap of dienen over te gaan tot enige andere vorm van reorganisatie van onze onderneming.

Buiten deze hypotheses, delen wij geen enkel van uw gegevens met derden die hier gebruik van zouden kunnen maken voor hun eigen doeleinden.

Bovendien, uw gegevens worden in geen geval opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

6 DUUR VAN DE BEWARING

IMMO B zal uw persoonsgegevens bewaren zolang als dat nodig is om u de diensten aan te bieden die u van ons vraagt en om gevolg te geven aan alle vragen of verzoeken die u aan ons richt. Deze gegevens worden ook bewaard indien u hebt ingestemd om informatie te ontvangen over onze producten en diensten of over vergelijkbare producten en diensten aangeboden door IMMO B. In dit geval zullen uw gegevens bewaard worden en dit tot u zich verzet tegen deze verwerking, wat u op eender welk ogenblik kunt doen. Daarna zullen wij uw gegevens in principe wissen, tenzij die nog bewaard moeten worden voor een van de andere doeleinden vermeld in het bovenstaande punt 3.

7 UW RECHTEN

U beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publiciteits- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een recht op toegang, op verbetering, op verwijdering, op beperking en op verzet tegen de verwerking van uw gegevens, alsook op het recht op gegevensportabiliteit, binnen de grenzen en overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd door de toepasselijke wetgeving.

U kan eveneens op elk ogenblik uw toestemming tot de gebruiken waarmee u tevoren hebt ingestemd, terugtrekken. Gelieve te noteren dat de terugtrekking van uw toestemming van het ene of het andere gebruik de reeds uitgevoerde verwerkingen van uw Persoonsgegevens niet aantast, maar enkel toepassing zal vinden voor de toekomst.

Teneinde deze rechten uit te oefenen, kan u ons aanschrijven op het adres vermeld in titel 1 of ons een e-mail sturen op het volgende adres: info@immo-b.be. Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten dient te worden vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Bovendien, de e-mails of de commerciële nieuwsbrieven die u eventueel worden verzonden zullen een link weergeven waarop u kan klikken teneinde geen verdere promotionele informatie van ons te ontvangen.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

Daarenboven kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: yves@immo-b.be

8 INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit handvest. Deze wijzigingen zullen aan u ter kennis worden gebracht via de site of een individuele notificatie, en zullen in werking treden 7 dagen na zo te zijn gepubliceerd of gecommuniceerd.

immo-b_logo
bottom of page